Category Archives: Karya Ilmiah

PERHITUNGAN WAKTU AWAL SHALAT

TANGGAL 12 SEPTEMBER 1975 UNTUK KAB. PONOROGO

Makalah disusun dan dipresentasikan guna memenuhi tugas
Mata Kuliah Studi Ilmu Falak
Dosen Pengampu :
Drs. H.M. Murtadlo, M.H.I

Disusun oleh :
Sunartip (2101060015)

MAGISTER HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2010/2011

KATA PENGANTAR

Penentuan awal waktu shalat adalah kemutlakan yang harus diketahui seorang muslimdan umat Islam, sebab hal ini menjadi kemutlakan dalam proses ibadah mahdhah (shalat), puasa (sahur dan berbuka) yang merupakan landasan ibadah utama dalam agama Islam.
Ketidak hati-hatian sikap salam penentuan awal waktu shalat mengakibatkan batalnya berbagai macam bentuk ibadah yang penulis sebutkan di atas. Maka penulis merasa urgen untuk membahas awal waktu shalat pada tanggal tertentu (yang dalam hal ini 12 September 1975) sebagai upaya pelatihan validitas penghitungan awal waktu shalat bagi penulis, dengan harapan penulis mampu menerapkannya pada berbagai tanggal yang lain, agar mampu menjadi rujukan yang benar bagi berbagai hajat yang masyarakat butuhkan.
Penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Drs. H.M. Murtadlo, M.H.I selaku dosen pengampu materi Ilmu Falak Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Malang yang bisa menyajikan materi tersebut secara cerdas, analitik dan menggugah.

Malang, 20 Mei 2011
Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembahasan
Awal waktu shalat adalah kemutlakan yang harus diketahui seorang muslimdan umat Islam, sebab hal ini menjadi kemutlakan dalam proses ibadah mahdhah (shalat), puasa (sahur dan berbuka) yang merupakan landasan ibadah utama dalam agama Islam.
Sikap tidak hati-hati sikap dalam penentuan awal waktu shalat mengakibatkan batalnya berbagai macam bentuk ibadah yang penulis sebutkan di atas. Maka penulis merasa urgen untuk membahas awal waktu shalat pada tanggal tertentu (yang dalam hal ini 12 September 1975) sebagai upaya pelatihan validitas penghitungan awal waktu shalat bagi penulis, dengan harapan penulis mampu menerapkannya pada berbagai tanggal yang lain, agar mampu menjadi rujukan yang benar bagi berbagai hajat yang masyarakat butuhkan.

B. Rumusan Masalah
Agar memudahkan penulis dalam pembahasan awal waktu shalat di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 12 September 1975, maka penulis membagi rumusan masalah sebagai berikut:
1. Kapankah awal waktu shalat Dluhur pada waktu dan tempat tersebut?
2. Kapankah awal waktu shalat Ashar pada waktu dan tempat tersebut?
3. Kapankah awal waktu shalat Maghrib pada waktu dan tempat tersebut?
4. Kapankah awal waktu shalat Isya pada waktu dan tempat tersebut?
5. Kapankah awal waktu shalat Subuh pada waktu dan tempat tersebut?
6. Kapankah awal waktu syuruqu-sy-syamsi pada waktu dan tempat tersebut?
7. Kapankah awal waktu shalat Dluha pada waktu dan tempat tersebut?
C. Tujuan Pembahasan
Maka penulis bertujuan untuk menggali data dari rumusan masalah diatas dengan perincian sebagai berikut:
1. Awal waktu shalat Dluhur pada waktu dan tempat tersebut.
2. Awal waktu shalat Ashar pada waktu dan tempat tersebut.
3. Awal waktu shalat Maghrib pada waktu dan tempat tersebut.
4. Awal waktu shalat Isya pada waktu dan tempat tersebut?.
5. Awal waktu shalat Subuh pada waktu dan tempat tersebut.
6. Awal waktu syuruqu-sy-syamsi pada waktu dan tempat tersebut.
7. Awal waktu shalat Dluha pada waktu dan tempat tersebut.

BAB II
DATA HISAB AWAL WAKTU SHALAT
TANGGAL 12 SEPTEMBER 1975 DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DIKETAHUI :
 Lintang Tempat (j ) = 07º 54’ LS
 Bujur Tempat ( l ) = 111º 30’ BT
 Dekinasi Matahari ( d ) = 4° 03′ 05″
 Equation of Time Tanggal (e) = 0j 03m 44d
 Koreksi Waktu Daerah (KWD)= ((LMT – l)/15)
= ((105˚-111º 30’)/15)
= 0j 14m 00d
 Ihtiyat = 0j 02m 00d
 Meridian Pass (MP) = (12-e)
= (12-0j 03m 44d) = 11j 59m 60d
= 00j 03m 44d –
11j 56m 16d

A. WAKTU DLUHUR
 Diketahui :
• Rumus = (MP) + (t/15) + (KWD) + I
• Cos t dhuhur = – tan j x tan d + sec j x sec d x cos z
(atau) = – tan j x tan d + sin h / cos j / cos d
• (Catatan) t = 0

 Hisab :
• Awal Waktu Dhuhur Ponorogo adalah:
• MP = 11j 56m 16d
• t /15 = 0 /15 = 0j 00m 00d
• KWD = – 0j 14m 00d
• Ihtiyath= 0j 02m 00d +
Maka Waktu Dluhr= 11j 42m 16d

B. WAKTU ASHAR
 Diketahui :
• Rumus = (MP) + (t/15) + (KWD) + i

 Hisab :
1. Menghitung data h matahari
• cotan h Ashar = tan [j – d ] + 1
• h Ashar = tan [07º 54’ + 4° 03′ 05″] + 1
• h Ashar (fx-350MS)= shift tan (1/(tan (07º 54’ + 4° 03′ 05″) + 1))
• h Ashar = 39.53310424 shift derajat
= 39º 31‘ 59.18 ”

2. Menghitung t Ashar =
• Cos t Ashar = – tan j x tan d + sin h /cos j/ cos d
• t Ashar = -tan -07˚54’ X tan 04° 03′ 05″ + sin39º 31‘ 59.18 ”/cos -07˚54’/cos04° 03′ 05″
• t Ashar (fx-350MS) = Shift cos (-tan -07˚54’ X tan 04° 03′ 05″ + sin39º 31‘ 59.18 ”/cos-07˚54’/cos04° 03′ 05″) enter
• t Ashar = 49.15151948 shift derajat
Maka t Ashar = 49 º 09‘ 5.47”
Maka :
 Rumus Waktu Ashar = (MP) + (t/15) + (KWD) + i

JAWAB :
 MP = 11j 56m 16d
 t / 15 = 49º 09‘ 5.47”/15 = 3j 16m 36.36d
 KWD = – 0j 14m 00d
 Ihtiyath = 0j 02m 00d +
Maka Waktu Ashar = 14j 60m 52.36d atau 15j 00m 52.36d

C. WAKTU MAGHRIB
 Diketahui :
• h Magrib = -1
• Cos t Magrib = – tan j x tan d + sin h/cos j/cos d
 Hisab :
1. Menghitung h matahari
• t Magrib = Shift cos ( – tan -07˚45’ x tan 04° 03′ 05″ + sin – 1˚/cos -07˚45’/cos 04° 03′ 05″)
• t Magrib = 90.45257005 shift derajat
Jadi t Maghrib = 90º 27‘ 9.25”
JAWAB :
 Rumus Waktu Magrib = (MP) + (t/15) + (KWD) + i
 MP = 11j 56m 16d
 t / 15 = 90o 27’ 9.25”/15 = 06 j 01m 49.02 d
 KWD = – 0j 14m 00d
 Ihtiyath = 0j 02m 00d +
Maka Waktu Maghrib = 17j 45m 65.02d

D. WAKTU ISYA
 Diketahui :
• h Isya = -18
• cos t isya = – tan j x tan d + sin h / cos j / cos d
 Hisab :
1. Menghitung t matahari :
• cos t isya = – tan j x tan d + sin h / cos j / cos d
• t Isya = Shift cos (- tan -07˚45’ x tan 04° 03′ 05″ + sin -18˚/cos -07˚45’/cos 04° 03′ 05″)
• t Isya = 107.6383362 shift derajat
Maka t isya = 107º 38‘18”

JAWAB :
 Rumus Waktu Isya = (MP) + (t/15) + (KWD) + i
 MP = 11j 56m 16d
 t /15 = 107º 38‘18”/15 = 07 j 10m 33.2 d
 KWD = – 0j 14m 00d
 Ihtiyath = 0j 02m 00d +
Maka Waktu Isya = 18j 54m 49. 2d

E. WAKTU SUBUH
 Diketahui :
• h Subuh = -20
 Hisab :
• Menghitung t matahari :
1. Cos t Subuh = – tan j X tan d + sin h/cos j/cos d
• t Subuh = Shift cos (- tan -07˚54’ x tan 04° 03′ 05″ + sin -20˚/cos -07˚54’/cos 04° 03′ 05″)
• t Subuh = 109.6536788 shift derajat
Maka t subuh = 109º 39‘ 13.2”

JAWAB :
 Rumus Waktu Subuh = (MP) + (t/15) + (KWD) + i
 MP = 11j 56m 16d
 t /15 = 109º 39‘ 13.2”/15 = – 07 j 18m 36.88 d
 KWD = – 0j 14m 00d
 Ihtiyath = 0j 02m 00d +
Maka Waktu Subuh = 04j 26m 39.32d

F. WAKTU TERBITNYA MATAHARI (SYURUQ)
 Diketahui :
• h Syuruq = -1
 Hisab :
• Menghitung t matahari :
1. Cos t Syuruq = – tan j x tan d + sin h/cos j/cos d
• t Syuruq = shift cos (- tan -07˚54’ x tan 04° 03′ 05″ + sin -1˚/cos -07˚54’/cos 04° 03′ 05″)
• t Syuruq = 83.02447642 shift derajat
Maka t Syuruq = 83º 01‘ 28.12”

JAWAB :
 Rumus Waktu Syuruq = (MP) + (t/15) + (KWD) + i
 MP = 11j 56m 16d = 10j 56m 15.60d
 t /15 = 83º 01‘ 28.12”/15 = – 05j 32m 06.27d
 KWD = – 0j 14m 00d = – 0j 14m 00d
 Ihtiyath = 0j 02m 00d + = 0j 02m 00d +
Maka Waktu Syuruq = 05j 12m 09.33d

G. DHUHA

 Diketahui :
• h Dhuha = 4º 30’
 Hisab :
• Menghitung t matahari saat dhuha:
2. Cos t Dhuha = – tan j x tan d + sin h/cos j/cos d
• t Dhuha = shift cos (- tan -07˚54’ x tan 04° 03′ 05″ + sin 4˚30’/cos -07˚54’/cos 04° 03′ 05″)
• t Dhuha = 84.88025712 shift derajat
Maka t Dhuha = 84º 52‘ 48.93”

JAWAB :
 Rumus Waktu Dhuha = (MP) + (t/15) + (KWD) + i
 MP = 11j 56m 16d = 11j 55m 65.60d
 t /15= 84º 52‘ 48.93”/15= – 05j 39m 31.26d = – 05j 39m 31.26d
 KWD = – 0j 14m 00d = – 0j 14m 00d
 Ihtiyath = 0j 02m 00d + = 0j 02m 00d +
Maka Waktu Dhuha = 06j 04m 34.34d

BAB III
PENDAHULUAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil hisab awal waktu shalat untuk Kabupaten Poorogo pada tanggal 12 September 1975 adalah sebagai berikut:
1. Awal waktu shalat Dzuhur= 11 : 42 : 16 WIB
2. Awal waktu shalat Ashar = 15 : 00 : 52,36 WIB
3. Awal waktu shalat Maghrb= 17 : 45 : 65,02 WIB
4. Awal waktu shalat Isya’ = 18 : 54 : 49,20 WIB
5. Awal waktu shalat Shubuh= 04 : 26 : 39,32 WIB
6. Awal waktu Syuruq = 05 : 12 : 09,33 WIB
7. Awal waktu Shalat Dhuha = 06 : 04 : 34,34 WIB

B. Saran
Demikianlah pembahasan singkat Hisab awal waktu shalat untuk Kabupaten Ponorogo pada tanggal 12 September 1975, penulis berharap hasil pembahasan ini bermanfaat bagi ummat Islam untuk penentuan awal waktu shalat di tanggal tersebut di atas dalam penetapan pedoman ibadah yang mereka kerjakan, terlebih ibadah mahdlah seperti halnya shalat dan puasa.
Penulis menyadari bahwa penentuan awal waktu shalat yang penulis bahas ini jauh dari kesempurnaan, maka kritikan membangun selalu diharapkan untuk perbaikan karya ilmiah ini agar lebih baik.

Iklan
%d blogger menyukai ini: